Skip to content

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid en definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, overeenkomsten en aanbiedingen door, met of namens Zelzo aangegaan en gedaan.
 2. Zelzo is gevestigd aan de Leeuweriklaan 14B, te Zeist en wordt hier verder aangemerkt als aanbieder.
 3. In deze algemene voorwaarden wordt met ‘koper’, de natuurlijke- of rechtspersoon bedoeld, waarmee aanbieder een (koop)overeenkomst aangaat, dan wel degene die de opdracht gaf voor de overeenkomst en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
 4. Van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen aanbieder en koper.
 5. Als de koper naar (zijn) inkoop- of algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing, tenzij de voorwaarden van de koper niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden. Een andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet hieraan niets af.
 6. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘levering (van zaken)’, wordt daaronder ook verstaan het verrichten van diensten, zoals het geven van adviezen en eventuele andere werkzaamheden. 
 7. Door het enkel plaatsen van een order, mondeling, telefonisch, per e-mail of via de website en/of het in ontvangst nemen van door ons geleverde goederen aanvaard de wederpartij deze voorwaarden, tenzij hij deze of een bepaling van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk afwijst. Indien dit aan de orde is, komt er niet eerder een overeenkomst tot stand, dan nadat aanbieder schriftelijk instemt met afwijking van deze algemene voorwaarden conform 1.4 van dit artikel.
 8. Voor geleverde diensten, zoals adviezen en andere werkzaamheden zal aanbieder zich inspannen om de werkzaamheden op deskundige en zorgvuldige wijze uit te voeren.

 

Artikel 2. Aanbiedingen

 1. Alle gedane aanbiedingen blijven gedurende 14 dagen geldig. Bij niet aanvaarding binnen deze termijn vervalt het aanbod en kunnen er geen rechten verbonden worden aan dit aanbod. 
 2. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten, tenzij door aanbieder uitdrukkelijk aangegeven. 
 3. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, waarin onder meer het gewicht van producten is aangegeven, zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, maar zijn niet bindend. Deze zijn voor aanbieder slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk in een (koop)overeenkomst is bevestigd door aanbieder.
 4. Toezending van offertes en/of andere documentatie verplicht aanbieder niet tot levering casu quo acceptatie van de order.
 5. Aanbieder behoudt zich het recht voor om bestellingen/orders zonder opgave van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.
 6. Indien door aanbieder onder rembours wordt geleverd, wordt dit uitdrukkelijk aan koper aangegeven en behoudt aanbieder het recht van eigendom van de te leveren goederen voor, totdat volledige betaling, heeft plaatsgevonden dit ter beoordeling van aanbieder. Is volledig betaald,  zal aanbieder aangeven, per welke datum als geleverd beschouwd kan worden en de eigendom bij koper komt.
 7. Van de door aanbieder gedane offertes maken deel uit: ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke en eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft eigendom van aanbieder en moet op haar verzoek aan aanbieder worden teruggegeven en mag zonder haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Aanbieder behoudt zich de uit het intellectuele - en industriële - eigendom voortvloeiende rechten voor.

 

Artikel 3. Overeenkomst

 1. Elke overeenkomst wordt door aanbieder aangegaan onder de opschortende voorwaarde – uitsluitend te harer beoordeling – dat van voldoende kredietwaardigheid blijkt van koper, voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
 2. Aanbieder is gerechtigd bij of na het aangaan van een overeenkomst, alvorens (verder) te presteren van de wederpartij zekerheid te eisen dat aan de betalingsverplichting zal worden voldaan.
 3. Aanbieder is bevoegd – indien zij dit noodzakelijk acht – voor de juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarbij de kosten zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
 4. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met aanbieder, waarvoor bij de uitvoering derden worden betrokken of die door derden worden uitgeoefend namens aanbieder.

 

Artikel 4. Prijzen

 1. Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.
 2. Tenzij anders vermeld, zijn genoemde prijzen in euro’s en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken onvoorziene kosten, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 5. Levering en levertijd

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering franco af magazijn.
 2. De wederpartij is verplicht het geleverde terstond bij aflevering te controleren op zichtbare beschadigingen en tekortkomingen.
 3. Eventuele tekortkomingen dienen terstond te worden gemeld.
 4. De door aanbieder opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn niet bindend.
 5. Overschrijding van de levertijd verplicht aanbieder niet tot enige vergoeding.

 

Artikel 6. Transport

 1. Tenzij anders overeengekomen, wordt het transport door aanbieder verzorgd en zijn de kosten hiervan meegenomen in de prijs. Indien de kosten niet zijn opgenomen in de prijs, zal dit uitdrukkelijk door aanbieder aangegeven worden en dient koper deze afzonderlijk te voldoen.
 2. Indien transport niet verzorgd wordt door aanbieder, zal koper zelf verantwoordelijk zijn voor de verzorging, afhandeling en eventuele afdekking van schade van en bij het transport.

 

Artikel 7. Garantie

 1. Garantie op de door aanbieder geleverde goederen zijn beperkt tot de aangegeven vervaldatum op de goederen. 
 2. De garantie vervalt bij ondeugdelijke opslag door koper. De juiste wijze van opslag is aangegeven in bijgesloten instructies voor opslag van de goederen en kunnen onder meer betrekking hebben op opgegeven bewaartemperatuur van de goederen.
 3. Behoudens eventuele beschadigingen en tekortkomingen, die ter stond gemeld dienen te worden, is er geen recht op retourzending.

 

Artikel 8. Reclames

 1. Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaald, dienen alle reclames over het geleverde, binnen 5 werkdagen na aflevering schriftelijk of per E-mail te worden ingediend bij aanbieder, onder nauwkeurige opgave van de aard van de klachten. Voor reclame op facturen geldt dat deze binnen 5 dagen na de dagtekening factuur met redenen omkleed ingediend dienen te worden.
 2. Indien de reclame door aanbieder gegrond wordt bevonden, is zij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen op welke vergoeding dan ook.
 3. Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichting ten opzichte van ons.
 4. Retournering van geleverde goederen kan slechts geschieden na onze schriftelijke toestemming onder de door aanbieder te bepalen voorwaarden, zoals ten aanzien van de wijze van verzending van de goederen.

 

Artikel 9. Betaling

 1. Betaling dient plaats te vinden in euro’s zonder enige opschorting of verrekening, uit welke hoofde ook, op de betaalrekening van aanbieder, zoals aangegeven op de factuur.
 2. Bij facturen boven een bedrag van €10.000,- zal, voordat tot levering wordt overgegaan, eerst een aanbetaling van de helft van het factuurbedrag dienen te geschieden.
 3. Een factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden. Koper is in verzuim op het moment dat deze 14 dagen zijn verstreken en nog niet is betaald aan aanbieder.
 4. Indien koper in verzuim is, worden alle facturen van aanbieder aan koper, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken, terstond opeisbaar, tenzij het verzuim niet te wijten is aan een aan koper toerekenbare tekortkoming.
 5. Na aanmaning en opnieuw niet betalen binnen 14 dagen, mag aanbieder een incassomaatregel treffen. Aanbieder is dan bevoegd de vordering uit handen te geven, in welk geval de koper naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, plus de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten. Door de koper gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering van alle kosten, vervolgens in mindering van alle verschenen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare facturen, die het langst open staan. Zelfs al vermeldt koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur en alle lopende rente.
 6. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere koper individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag.

 

Artikel 10. Opschorting en ontbinding

 1. Aanbieder heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens koper op te schorten, dan wel alle overeenkomsten met koper, zonder enige in gebreke stelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van aanbieder, indien:
 2. Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens aanbieder;
 3. Koper in staat van faillissement is verklaard of door aanbieder of een derde een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;
 4. Koper surseance van betaling heeft aangevraagd of dit al dan niet voorlopig, aan hem is verleend; 
 5. Het bedrijf van koper wordt stilgelegd of geliquideerd;
 6. Indien beslag op goederen van koper wordt gelegd, dan wel indien koper onder bewind of curatele wordt gesteld.

Voorts zullen alle vorderingen van aanbieder op koper, uit welke hoofde ook, terstond en in z’n geheel opeisbaar zijn.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van aanbieder wegens niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van een overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
 2. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van koper, of andere bedrijfsschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door aanbieder, is deze nimmer aansprakelijk.
 3. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade, die direct of indirect verband houdt met de vertraging of met opschorting door enige bepaling in deze voorwaarden.
 4. De aansprakelijkheid van aanbieder wegens niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van een opdracht ontstaat slechts indien koper aanbieder onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen en aanbieder ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten. 
 5. Aanbieder is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van gegevens en/of goederen tijdens vervoer of tijdens verzending per post of koeriersdienst, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens koper, aanbieder of derden.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten en de uitvoering daarvan door aanbieder is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen worden beslecht door de binnen het vestigingsgebied van aanbieder bevoegde rechter.

 

Artikel 13. Slotbepaling

 1. Aanbieder is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn de voorwaarden ten tijde van aangaan van de overeenkomst, zoals deze ook gepubliceerd zijn op de website van aanbieder.
 2. Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, dan wel vervallen na overleg tussen aanbieder en koper, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de vervallen, de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de dan vervallen, nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

 

Scroll To Top